logotype
Szybkie info:
  • OSP w Kobyłce szuka nowych druhów! - wstąp w nasze szeregi!
  • Rozpoczęło się SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ II.
  • Nowy GCBA już w koszarach!

Losowe zdjęcie

20100108_1320621367_11_12_2009_nowy_samochod_osp_1.jpg

Dnia 17 marca 1927 roku odbyło sie pierwsze zebranie organizacyjne na mocy postanowień którego zorganizowano jednostkę OSP i powołano Zarząd w składzie:

PREZES - Antoni ORSZAGH
WICEPREZES - Stanisław ŻURKOWSKI
NACZELNIK - Stanisław ORSZAGH
ADIUTANT z-ca NACZELNIKA - Józef KALISIAK
SEKRETARZ - Czesław ORSZAGH
GOSPODARZ - Michał BALCERZAK

W skład jednostki wchodziło ponad 32 strażaków. Pierwszy Sprzęt czyli sikawka reczna i jeden beczkowóz pochodziły ze składek społecznych, w tym duży udział miała rodzina orszaghów. Sprzęt przechowywany był przez Władysława Orszagha w pomieszczeniach gospodarczych. W latach 1927-1934 skład Zarządu pozostał w zasadzie niezmieniony. W tym okresie rozpoczęto w 1928r r. zbiórkę wśród społeczeństwa na sztandar i w 1929 r. nastąpiło uroczyste jego wręczenie. W 1934 roku odbyło sie Walne Zgromadzenie, na którym wybrano nowy zarządu w składzie:

PREZES - Adam GRYGOLUNAS
WICEPREZES - Jan GOLIWAS
NACZELNIK - Franciszek OLSZEWSKI
GOSPODARZ - Michał BALCERZAK

Po tym okresie nastąpiło znaczne ożywienie w pracy jednostki, która oprócz działalności pożarniczej stała sie organizatorem życia społeczno-kulturalnego w Kobyłce. Brak własnej bazy zainicjował w 1934 r. budowę strażnicy. Fundusze na ten cel zbierano ze składek społeczeństwa, organizowanych zabaw i festynów, co w konsekwencji pozwoliło na wydzierżawienie placu od małżeństwa Myśliwiec i w tym samym czasie założono fundamenty wmurowując kamień węgielny i akt erekcyjny. Budowa kontynuowana była w latach następujących aż do wybuchu II Wojny światowej. Od 1934 r. OSP jest organizatorem życia społeczno-kulturalnego. Bierze czynny udział w organizacji dorocznych dożynek, w 1935 r. tworzy własna orkiestrę, której od 1937 r. kapelmistrzem był druh Kozak, a po jego odejściu prowadzenie orkiestry przejął druh Burzyński. W skład orkiestry wchodziło 14 członków. Nasza straż nawiązuje współprace z Kołem Polskiego Czerwonego Krzyża i na bazie jego członków zorganizowana zostaje żeńska służba pożarnicza na czele, której staje druhna Alina Gołaszewska. Fakt ten ma duży wpływ na dalszy rozwój działalności kulturalnej. Założone zostaje amatorskie kółko teatralne, które urządza dla mieszkańców kobyłki szereg spektaklów teatralnych m.in. wystawiając w 1938 r. komedie w trzech aktach "Gdzie szczęście?". W pracy tego zespołu wyróżniali sie szczególnie: małż. Migdalscy, Jadwiga Nowicka, Irena Kilańska, Irena Siwecka, Tadeusz Wolski, Marian Szostakiewicz, Jerzy Remiszewski. W okresie okupacji Komendantem OSP był Józef Kalisiak a w skład sztabu wchodzili:

Orszagh Andrzej
Zagańczyk Teodor
Mška Jan
Sumiński Kazimierz
Kalisiak Kazimierz
Czeredys Jan

W latach wojny straż liczyła 97 członków, którzy w przeważającej liczbie uczestniczyli w zorganizowanym ruchu oporu. W walce o Polskę zginęli:

+ Orszagh Stanisław
+ Orszagh Władysław
+ Olszewski Tadeusz
+ Żurkowski Stanisław
+ Gardyner Franciszek
+ Wierzba Jan
+ Oniszk Józef
+ Gogolewski Zbigniew
+ Polkowski Zygmunt
+ Wozniak Stanisław
+ Kniołek Tadeusz
+ Błażejewski Apolinary
+ Goliwas Jan

Tuż po wyzwoleniu bo już 3 marca 1945 roku komisaryjny wójt Kobyłki Stanisław Szczepkowski, mianował Rigujeskiego Zygmunta Komendantem Straży Pożarnej, który w porozumieniu z wójtem ustanowił swoim zast. Kalisiaka Stanisława a na gospodarza Ludwika Siweckiego. Do oddziału zgłosiło sie 43 druhów. W dniu 20 lutego 1947 roku, po reaktywowaniu Zwiazku Ochotniczych Straży Pożarnych, po pierwszym walnym zgromadzeniu wybrany został Zarzad OSP w składzie:

PREZES - Ludwik SIWECKI
WICEPREZES - Bolesław DWORAK
NACZELNIK - Zygmunt ROGUJSKI
Z- ca NACZELNIKA - Stanisław KALISIAK
SEKRETARZ - Teodor ZAGAŃCZYK
SKARBNIK - Bolesław KALISIAK
GOSPODARZ - Michał BALCERZAK

OSP liczyła wtedy 33 członków. w 1949 r. za sumę 30 tys. zł z demobilu, zakupiony został samochód Gaz AA, który po kapitalnym remoncie i dostosowaniu do potrzeb jednostki strażackiej był jednym z pierwszych mechanicznych pojazdów bojowych na terenie powiatu wołomińskiego. Pełny remont i dostosowanie do nocnych potrzeb wykonane zostały przez członków OSP. W roku 1950 straż w Kobyłce została zaliczona do typu S1, czyli uznano ja za całkowicie zmechanizowana, co pozwoliło na zatrudnienie kierowcy-mechanika, którym został Aleksander Wasilewski. W roku 1954 od podlaskiego kółka myśliwskiego z siedziba w Sokołowie Podlaskim, zakupiono samochód terenowy "Dodge". Samochód ten został bez dodatkowych nakładów skarasowany i dostarczony do potrzeb straży m in. zamontowano na nim: drabiny, bosaki, motopompę i bębny do węży. Dla sekcji bojowej utworzono 6 miejsc siedzących. W roku 1959 zorganizowany został 36 osobowy chór męski prowadzony przez prof. Olszewskiego. Działalność swoja chór ten prowadził nie tylko dla mieszkańców swojego miasta, ale także uświetniał uroczystości w Warszawie i innych miastach. Ze względu na brak środków finansowych, koniecznych do zabezpieczenia dalszej działalności, chór ten został w całości przekazany Zakładom Stolarki Budowlanej, pod której patronatem działał przez następne lata. W latach 1954-55 do istniejącej strażnicy dobudowano świetlicę z własnych smrodków pieniężnych i własnymi siłami, przy budowie tej części strażnicy bardzo duży udział mieli druhowie Ludwik SIWECKI (nadzór techniczny) oraz Władysław GÓRECKI (nadzór wykonawstwa). W latach 1956-57 z funduszy OSP dobudowano garaż na 2 samochody. W roku 1959 zawarta została umowa z Okręgowym Zarządem Kin o wydzierżawienie strażnicy na urządzenie stałego kina. Straż zachowała do własnej dyspozycji garaż z dyżurka. Po dokonaniu adaptacji wnętrza kino pod nazwa "ŁO|" zostało otwarte w 1961 r. i istniało do 1974 r. 2 lutego 1969 roku na Walnym Zgromadzeniu wybrano Zarząd OSP w skład, którego weszli:

PREZES - Zygmunt ROGUJSKI
WICEPREZES - Zygmunt KAZIMIERSKI
NACZELNIK - Wiesław PAZIO
SEKRETARZ - ANTONIAK, który pełnił funkcję do 5 kwietnia a po nim przejął KAZIMIERSKI Zygmunt
GOSPODARZ - Eugeniusz OWSIARKO
CZŁONEK ZARZADU - Józef KUMOR

Skład Zarządu nie zmienił sie do lat 80-tych z tym że w roku 1975 dodano  do niego Ryszarda SALWINA a w 1976 r. Włodzimierza Krajewskiego. W roku 1980 Prezesem Zarządu wybrany został Włodzimierz KRAJEWSKI, który pełnił te funkcje do 1987 r. W roku 1988 zostaje wybrany nowy Zarządu w składzie:

PREZES - Zbigniew ŁUKIJAŃCZUK
NACZELNIK - Wiesław PAZIO
SEKRETARZ - Wanda OLEKSIAK
SKARBNIK - Tadeusz MAZUR
CZŁONEK - Michał KALISIAK
CZŁONEK - Jan PUTLEWSKI
CZŁONEK - Włodzimierz KRAJEWSKI
GOSPODARZ - Marek ZDUŃCZYK

W 1990 roku, rozpoczęto budowę nowej strażnicy i Miejskiego Ośrodka Kultury. Stan surowy budynku zakończono w 1991 roku. W 1994 roku budowa została wznowiona i w 1995 roku zakończono pierwszy etap budowy. Budowa była finansowana ze środków budżetowych miasta oraz z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Należy w tym miejscu wyrazić słowa uznania i podziękowania dla Burmistrza Miasta Pana Michała Jakubowskiego oraz Rady Miejskiej w Kobyłce. Szczególne słowa uznania należą się Panu płk. Zbigniewowi Grzesikiewiczowi dvr. Departamentu Finansów w MSW za wspomniana wyżej dotacje oraz przydzielenie OSP wozu bojowego oraz autobusu Jelcz. Aktualnie jednostka nasza liczy 90 członków w tym 2 drużyny młodzieżowe: żeńska l męska oraz l drużyna harcersko - pożarnicza. Na stanie jednostki sa 2 wozy bojowe: 3. Autobus Jelcz. Wszyscy członkowie OSP sa odpowiednio przeszkoleni na różnego rodzaju kursach szkoleniowych. Jednostka nasza została zakwalifikowana i należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego. Jest to wyraz uznania dla naszej OSP jako jednostki dobrze wyszkolonej i wyposażonej w Sprzęt ratowniczo-gasniczy. Skład Zarządu jest następujący:

Prezes - Zbigniew Łukijańczuk
Naczelnik - Krzysztof Kozłowski
Sekretarz - Wanda Oleksiak
Skarbnik - Krzysztof Kozłowski
Gospodarz - Edward Wiejak
Członek - Wanda Ziółkowska
Członek - Wiesław Pazio

Swego rodzaju miernikiem naszego wyszkolenia bojowego był udział w zawodach strażackich na różnym szczeblu gdzie osiągano znaczne sukcesy. Szczególnie należy wyróżnić: Rok 1959 - zawody powiatowe drużyn młodzieżowych w Okuniewie I miejsce. Rok 1964 - drużyny młodzieżowe 1-sze miejsce w powiecie wołomińskim. Rok 1970 - drużyny młodzieżowe żeńskie i męskie na zawodach powiatowych w Markach dwa I-sze miejsca. Rok 1977 - na zawodach rejonowych w Legionowie drużyna bojowa zajmuje I-sze miejsce i powtarza je z duża przewaga nad innymi oddziałami na zawodach miedzy rejonowych w Lesznie. Biorące w tych zawodach drużyna młodzieżowa wywalczyła również I miejsce. Lista tych sukcesów jest długa, ale szczególnie należy wymienić ten ostatni tj. udział żeńskiej i męskiej drużyny w I Mistrzostwach Polski Drużyn Pożarniczych ZMP, które odbyły się w dn. 12-15.VI.1997 r. w Sochaczewie. Drużyny nasze zdobyły w poszczególnych konkurencjach 3 - II-gie i 2 - IlI-cie miejsce. Zamierzenia jakie OSP nakreśla w najbliższej przyszłości to:
* rozpoczęcie II etapu budowy OSP i MOK.
* zagospodarowanie terenu dla poprawienia estetyki i wyglądu strażnicy.
* dalsze rozszerzenie współpracy z młodzieżą ze szkół i innych organizacji młodzieżowych w Kobyłce.
* utrzymanie na wysokim poziomie wyszkolenia bojowego jednostki

.Od 1995 r. jesteśmy zrzeszeni w Krajowym Systemie Ratownictwa Gasniczego, jednostkę uważa sie za jedna z lepiej wyposażonych jednostek Powiatu Wołomińskiego.